Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název
  Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hořovicka
 2. Důvod a způsob založení
  Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hořovicko byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Svazek je založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu. Svazek je samostatnou právnickou osobou, která nabývá právní způsobilosti zápisem do registru právnických osob, vedeného u krajského úřadu příslušného sídla svazku.
 3. Organizační struktura
  1. Shromáždění starostů
  2. Předseda, místopředseda
  3. Kontrolní komise
  4. Tříčlenný orgán pro schválení účetní závěrky
 4. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa
   Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hořovicko
   Palackého nám. 2
   268 01 Hořovice
  2. Adresa úřadovny
   Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hořovicko
   Palackého nám. 2
   268 01 Hořovice
  3. Provozní doba
   Pondělí                7 – 17
   Úterý                    7 – 15
   Středa                  7 – 17
   Čtvrtek                 7 – 15
   Pátek                    7 – 13
   Pro veřejnost    Pondělí                13 – 17
  4. Telefonní čísla
   +420 311 545 327
  5. Číslo faxu
   ————————-
  6. Adresa internetové stránky
   horovicko/mikroregion-horovicko/
  7. Elektronická adresa podatelny
   mikroregion.patavova@mesto-horovice.cz
  8. Další elektronické adresy
   Manažer CSS: Ing. Miroslava Paťavová: mikroregion.patavova@mesto-horovice.cz
   Specialista CSS: Miroslava Kaprálová: mikroregion.kapralova@mesto-horovice.cz
 5. Bankovní spojení
  396746369/0800

 6. 71246061
 7. DIČ
  ————————-
 8. Dokumenty
  1. Základní dokumenty Mikroregionu Hořovicko
  2. Rozpočet
 9. Žádosti o informace
  Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hořovicko je povinným subjektem, který má dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.
  Žádost o poskytnutí informací lze podat následujícími způsoby:
 • Písemné podání:
  Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Hořovicko
  Palackého náměstí 2
  268 01 Hořovice
 • Osobní podání:
  V kanceláři Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hořovicko v provozní dobu pro potřeby veřejnosti.
 • Elektronické podání:
  mikroregion.patavova@mesto-horovice.cz
  Lhůta pro vyřízení žádosti je do 15 dnů ode dne přijetí žádosti, lhůta může být prodloužena o 10 dnů z důvodu vyhledání či sběru informací.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, návrhy, stížnosti a podněty lze podat následujícími způsoby:

 • Písemné podání:
  Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Hořovicko
  Palackého náměstí 2
  268 01 Hořovice
 • Osobní podání:
  V kanceláři Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hořovicko v provozní dobu pro potřeby veřejnosti.
 • Elektronické podání:
  mikroregion.patavova@mesto-horovice.cz
  Příjem žádostí a dalších podání a stanovený postup při jejich podávání a vyřizování dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

11.   Opravné prostředky
(výpis z § 16 zákona č. 106/1999 Sb. Zákona o svobodném přístupu k informacím)

Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

 

§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen “stížnost”) může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

12. Formuláře

Mikroregion Hořovicko nemá v rámci své činnosti předepsané žádné povinné formuláře.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody na řešení běžných životních situací jsou k dispozici na portálu veřejné správy České republiky www.portal.gov.cz nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

– zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
– zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
– zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
– zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
– zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
– zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
– zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
– zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
– zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
– zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
– zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
– zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

14. 2. Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad nebyl vydán.

15.2.Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebylo vydáno.

 16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv
Mikroregion Hořovicko v současné době nedisponuje žádnými vzory licenčních smluv dle § 14a zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.2 Výhradní licence
Mikroregion Hořovicko v současné době nedisponuje žádnou výhradní licencí dle § 14a zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

17. Výroční zprávy